dieu-khoan-dich-vu

1. Mục đích của Thỏa thuận

1.1 Mục đích của Điều kiện và Điều khoản chung là phục vụ cho việc sử dụng nền tảng thương mại (sau đây gọi tắt là “Sử dụng”), được dành riêng cho người sử dụng thương mại trên internet của Công ty TNHH Dịch Vụ Cung Ứng Quốc Tế NextPro (tầng 4, 57 Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), sau đây gọi là “NextPro”. Nền tảng thương mại trực tuyến (sau đây gọi là “nền tảng thương mại”) hiện đang được cung cấp cho người dùng theo trang web sau: https://www.nextpro.io

1.2 Các Điều khoản và Điều kiện chung này sẽ được áp dụng (xem đối với mục § 2.1) sau khi ký kết thỏa thuận truy cập đối với các giao dịch thương mại giữa NextPro và một người, trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại hoặc hoạt động chuyên nghiệp độc lập, là một tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam (sau đây gọi chung là “người dùng”). Các Điều khoản và Điều kiện chung này cũng sẽ áp dụng cho mọi giao dịch trong tương lai có tính chất tương tự giữa người dùng và NextPro.

1.3 Các Điều khoản và Điều kiện chung này cũng sẽ được áp dụng nếu khi kết thúc những hợp đồng tương tự trong tương lai giữa NextPro và người dùng mà không có sự xem xét rõ ràng.

1.4 Các Điều khoản và Điều kiện chung này có giá trị duy nhất. Hành vi làm sai lệch, phản đối hoặc bổ sung Điều khoản và Điều kiện chung, hợp đồng, sử dụng, thanh toán hoặc các điều kiện khác của Người dùng (sau đây gọi chung là “Điều kiện người dùng”) sẽ bị NextPro phản đối; các điều kiện người dùng như vậy sẽ chỉ là một phần không thể thiếu của thỏa thuận trong phạm vi mà NextPro đã đồng ý rõ ràng với hiệu lực của chúng. Yêu cầu đồng ý như vậy sẽ được áp dụng trong mọi trường hợp, ví dụ ngay cả khi NextPro, nhận thức được Điều kiện người dùng, cung cấp các hiệu suất hoàn thành hợp đồng một cách vô điều kiện cho người dùng. Tương tự, Điều kiện người dùng được bao gồm trong thư xác nhận thương mại của người dùng không bị phản đối riêng biệt sẽ được áp dụng, ví dụ.

1.5 Thỏa thuận cá nhân được ký kết với người dùng trong các trường hợp riêng lẻ (bao gồm cả hợp đồng phụ, bổ sung và sửa đổi) sẽ được ưu tiên hơn các Điều khoản và Điều kiện chung này. Thỏa thuận bằng văn bản hoặc xác nhận bằng văn bản của NextPro sẽ được ưu tiên hơn về mặt nội dung của các thỏa thuận đó.

1.6 Các tuyên bố và thông báo quan trọng được người dùng gửi tới NextPro sau khi ký kết thỏa thuận (ví dụ: cài đặt thời hạn, thông báo về lỗi, thông báo hủy bỏ hợp đồng), phải được soạn thành văn bản để có thể được thi hành. Về vấn đề đó, một thông báo qua email sẽ có giá trị tương đương văn bản.

1.7 Các Điều khoản và Điều kiện chung này sẽ là một phần không thể thiếu của thỏa thuận với phiên bản có hiệu lực tại thời điểm ký kết thỏa thuận. Tuy nhiên, mọi sửa đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện chung này sẽ được hiểu là đã được người dùng chấp thuận nếu NextPro thông báo cho người dùng ít nhất bằng văn bản (email) cùng với Điều khoản chung của người dùng đã sửa đổi và người dùng không nêu ra một phản đối trong vòng bốn tuần sau khi nhận được thông báo bằng văn bản hoặc hình thức văn bản.

 

2. Thỏa thuận truy cập, dịch vụ tư vấn

2.1 Việc sử dụng nền tảng thương mại chỉ được cho phép trên cơ sở thỏa thuận được ký kết giữa NextPro và Người dùng (sau đây gọi là “Thỏa thuận truy cập”), dù không có quyền ký kết thỏa thuận đó và xảy ra do thiếu bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa các bên được đề cập trong các điểm 2.2 và 2.3 dưới đây.

2.2 Đối với nhà cung cấp (sau đây gọi là “Người bán”), có hai loại quyền truy cập vào nền tảng thương mại. Quyền truy cập miễn phí bao gồm chỉnh sửa và phản hồi các cuộc đàm phán và bài trình diễn của một công ty nội bộ. Các quyền bổ sung của người dùng; ví dụ. quảng cáo danh mục, hỗ trợ cao cấp và các chức năng khác được gắn với các tùy chọn truy cập với một khoản phí dựa trên thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên. Đối với người tiêu dùng (sau đây gọi là “Người mua”), có một loại hình truy cập có sự tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán và một số quyền sử dụng bổ sung, có thể bị tính phí.

2.3 Người dùng có thể gửi yêu cầu để ký kết thỏa thuận truy cập trực tiếp trên nền tảng thương mại www.nextpro.io. Để được xử lý, yêu cầu phải liệt kê dữ liệu của công ty (bao gồm tên, địa chỉ, điện thoại cũng như e-mail của công ty), dữ liệu hóa đơn và liên hệ về phía người dùng cũng như cho biết liệu nền tảng thương mại có được sử dụng để bán và/hoặc mua.

Kể từ khi NextPro nhận được tuyên bố hợp pháp của người dùng liên quan đến tùy chọn dịch vụ mà người đó đã chọn (đề nghị), NextPro sẽ chấp nhận đề nghị đó theo quyền quyết định riêng của mình trên cơ sở NextPro truyền cho Người dùng một xác nhận cho phép đăng nhập và sử dụng mật khẩu cho các nền tảng thương mại dưới hình thức điện tử.  Tuyên bố chấp nhận phải tuân theo điều kiện bị trì hoãn trong đó người dùng trước tiên đăng nhập vào nền tảng thương mại bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu được truyền và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện chung ở đó. Các thỏa thuận truy cập khi đó được cụ thể hóa.

2.4 NextPro cung cấp cho người mua một dịch vụ tư vấn được thỏa thuận riêng nhằm mục đích hỗ trợ và tối ưu hóa các yêu cầu thông tin, thư mời đấu thầu và đấu thầu. Nội dung của dịch vụ tư vấn này bao gồm việc triển khai cái gọi là “Dự án bán lẻ được hỗ trợ”, nơi một chuyên gia tư vấn của NextPro tư vấn và hỗ trợ người mua liên quan đến các yêu cầu thông tin, lời mời thầu và đấu thầu. Ngoài việc cung cấp hỗ trợ khi lựa chọn chính xác các nhóm sản phẩm, kết hợp nhiều vị trí mua khác nhau, chọn người bán và đào tạo, kết quả đàm phán được phân tích cùng với người mua và các đề xuất được đưa ra để thực hiện giao dịch.

 

3. Quyền sử dụng

3.1 Trong thời hạn thỏa thuận truy cập, NextPro cấp cho Người dùng quyền, không dành riêng và giới hạn trong thời hạn của thỏa thuận truy cập, truy cập và sử dụng nền tảng thương mại theo các điểm (i) được quy định trong quyền truy cập thỏa thuận và, đối với phần còn lại, các điểm (ii) được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện chung này (sau đây gọi là “Quyền sử dụng”). Quyền sử dụng không được chuyển nhượng và các bên thứ ba có thể không được sử dụng cho mục đích kinh tế; theo quy định tại Điểm § 6.3.,cấu hình đăng nhập của đồng nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng.

3.2 Quyền sử dụng mất hiệu lực khi có sự hủy bỏ hiệu lực của một trong hai bên đối với thỏa thuận truy cập, chấm dứt hoạt động của thỏa thuận hoặc bất kỳ trường hợp nào khác về việc chấm dứt thông thường hoặc bất thường của thỏa thuận truy cập.

3.3 Nếu Người dùng làm quen, có quyền truy cập hoặc được chỉ định sử dụng các sáng chế đã được cấp bằng sáng chế, với quy trình công việc hoặc kỹ thuật có bản quyền hoặc biết cách khác được NextPro cung cấp trong giai đoạn trước hợp đồng, cấp quyền truy cập hoặc nói cách khác là sử dụng quyền sử dụng (sau đây gọi là “quyền nhãn hiệu thương mại”), NextPro sẽ được độc quyền đối với quyền nhãn hiệu thương mại giữa Người dùng và NextPro.

3.4 Trong phạm vi mà NextPro được hưởng các quyền nhãn hiệu thương mại theo điểm 3.3 trên, mọi phương án của các quyền nhãn hiệu đó như tài liệu và phương tiện dữ liệu, sẽ được hiểu là bí mật kinh doanh và thương mại của NextPro và không được tiết lộ cho người dùng. Trong trường hợp chấm dứt, việc hủy bỏ hợp lệ của một trong hai bên hoặc các trường hợp khác về việc chấm dứt hợp đồng thông thường và bất thường, tương ứng, các phương án của quyền nhãn hiệu thương mại sẽ được trả lại cho NextPro, trong đó quyền giữ lại một phần của Người dùng thì bị cấm.

4. Quan hệ hợp đồng trên nền tảng thương mại

4.1 Người mua có quyền sử dụng nền tảng thương mại để nhận được ưu đãi từ những người bán khác nhau về các sản phẩm và nhóm sản phẩm tương ứng mà họ đã chọn (sau đây gọi là “hàng hóa và dịch vụ”) và ký kết thỏa thuận với người bán theo ý muốn.

4.2 Nền tảng thương mại là một nền tảng thương mại và giao tiếp, qua đó người mua và người bán có thể tiến hành các cuộc đàm phán hợp đồng về trách nhiệm của một người theo yêu cầu riêng của họ. Cuối cùng, NextPro chỉ cung cấp bộ máy dịch vụ và chức năng trên nền tảng thương mại. Bản thân NextPro không cung cấp bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào, không gửi đề nghị cho mục đích này và không chấp nhận đề nghị và biên lai. Bản thân NextPro sẽ không phải là đối tác hợp đồng trong các thỏa thuận được ký kết riêng giữa người mua và người bán và sẽ không hành động trong bối cảnh này với tư cách là đại diện. Người mua và người bán ký kết các thỏa thuận liên quan đến nội dung và hiệu lực pháp lý đối với trách nhiệm của một người. Ngoài ra, các thỏa thuận được ký kết thông qua nền tảng thương mại sẽ được thực hiện riêng giữa người mua và người bán. NextPro không thể đảm bảo rằng các thỏa thuận theo các điều kiện thực tế và/hoặc pháp lý mà người dùng cố gắng đạt được sẽ được hiện thực hóa giữa người dùng và/hoặc các thỏa thuận đó sẽ được thực hiện hợp lệ; về nguyên tắc, NextPro không kiểm tra các ưu đãi và các chi tiết khác được đưa ra bởi Người dùng về tính chính xác, tính đầy đủ và tính hợp pháp.

4.3 NextPro chỉ có thể kiểm tra ở một mức độ giới hạn dữ liệu và tính liên tục của dữ liệu được lưu bởi Người dùng tại thời điểm ký kết thỏa thuận truy cập, bởi vì những người trên mạng internet chỉ có thể được xác định ở một mức độ giới hạn.

Mặc dù đã có các thỏa thuận bảo mật, nhưng do đó không thể loại trừ khả năng dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ đã được gửi vào tài khoản người dùng. Do đó, mỗi Người dùng phải được thuyết phục cá nhân về danh tính của đối tác hợp đồng của mình cũng như ủy quyền hợp đồng của người giao dịch.

4.4 Các nghĩa vụ được nêu dưới đây theo Điều § 6 sẽ được áp dụng đối với việc công khai nội dung của người dùng trên nền tảng thương mại.

Về nguyên tắc, nội dung được công bố bởi người dùng trên nền tảng thương mại không được NextPro kiểm tra và không phản ánh ý kiến ​​của NextPro. Khiếu nại liên quan đến nội dung vi phạm các nguyên tắc được nêu tại Điều § 6 có thể được gửi bởi mọi người dùng qua email đến địa chỉ email info@nextpro.io

5. Chức năng của nền tảng thương mại, ký kết hợp đồng giữa người mua và người bán

5.1 Là một nền tảng để người mua và người bán kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, nền tảng thương mại NextPro cho phép sử dụng nhiều dịch vụ và chức năng khác nhau. Nền tảng thương mại được trang bị một hệ thống thông báo tự động tích hợp với mục đích đơn giản hóa giao tiếp giữa người mua và người bán cũng như các chức năng mở rộng để quản lý và giám sát tất cả các giao dịch kinh doanh hiện tại.

5.2 Người mua có tùy chọn đưa ra các yêu cầu thông tin, thư mời đấu thầu và đấu thầu và mời người bán chọn theo tiêu chí riêng để gửi đề nghị ràng buộc. Yêu cầu thông tin, thư mời đấu thầu và đấu thầu chỉ có thể được đưa ra bởi người mua và không cấu thành một đề nghị ràng buộc về mặt pháp lý theo phạm vi nghĩa trong Bộ luật Dân sự Việt Nam, mà chỉ tạo thành một yêu cầu gửi đề nghị (“thư mời”). Trong mọi trường hợp, người mua không được phép tham gia với tư cách người bán trong yêu cầu thông tin, thư mời đấu thầu hoặc đấu thầu mà họ đã đưa ra. Tương tự, người mua không được phép tham gia thông qua bên thứ ba thay mặt họ hoặc thay mặt họ thực hiện bất kỳ khả năng kinh doanh nào khác trong yêu cầu thông tin, mời đấu thầu hoặc đấu thầu mà họ đã đưa ra.

5.3 Người bán có tùy chọn lựa chọn người mua theo các tiêu chí riêng lẻ và gửi trả lời và đề nghị ràng buộc, tương ứng, cho các yêu cầu thông tin, thư mời đấu thầu và đấu thầu của họ. Lời đề nghị của người bán là những tuyên bố ràng buộc và không thể hủy bỏ đối với việc ký kết hợp đồng mà Người mua đấu thầu. Giá được quảng cáo trên NextPro là giá ròng theo Luật thương mại Việt Nam. Người bán bị ràng buộc với lời đề nghị của họ miễn là người bán có trong từng trường hợp được đặt ra và đặt lời đề nghị khi gửi đề nghị trên nền tảng thương mại. Người bán không được quyền tham gia vào các yêu cầu thông tin, lời mời đấu thầu hoặc đấu thầu. Những điều đã nói ở trên áp dụng cho việc thực hiện các yêu cầu thông tin được công bố, thư mời đấu thầu và đấu thầu.

5.4 Giao diện danh mục cho phép người mua và nhà cung cấp tiếp xúc với nhau cũng như thực hiện mua bán với nhau.

NextPro chỉ cung cấp nền tảng và không chịu trách nhiệm. Bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào chỉ tồn tại giữa hai bên, người mua và nhà cung cấp.

5.5 Người mua có quyền tự do lựa chọn chấp nhận hay không chấp nhận những lời đề nghị. Bộ luật Dân sự Việt Nam (ký kết hợp đồng trong trường hợp đấu giá) có thể được áp dụng rõ ràng cho các giao dịch thông qua nền tảng thương mại. Trừ khi người mua và người bán đạt được thỏa thuận ngược lại, hợp đồng sẽ được thực hiện, với điều kiện Người mua chấp nhận đề nghị của người bán bằng cách phát hành hoặc gửi đơn đặt hàng (khi đàm phán hợp đồng cá nhân) hoặc đơn đặt hàng khung giao dịch (khi đàm phán hợp đồng khung). Người mua và Người bán phải chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng, với tham chiếu rõ ràng được thực hiện lại theo các điểm 4.2 và 4.3 ở trên để tránh nghi ngờ.

5.6 Thời gian đồng hồ hệ thống áp dụng trên nền tảng thương mại sẽ được áp dụng riêng cho tất cả các giao dịch trên nền tảng thương mại. Thời gian này được đồng bộ hóa với các máy chủ thời gian Internet một cách thường xuyên. Trả lời và đề nghị tương ứng chỉ có thể được gửi trong khoảng thời gian yêu cầu thông tin, lời mời đấu thầu và đấu thầu được chỉ định bởi Người mua.

5.7 Người mua có thể tham khảo danh mục dịch vụ của người mua mô tả các dịch vụ và chức năng khác nhau và có thể được yêu cầu từ info@nextpro.io. Người dùng có thể yêu cầu thêm thông tin và tuyên bố về các dịch vụ và chức năng được cung cấp trên nền tảng thương mại bằng cách gọi điện đến đường dây nóng NextPro +84 903 343 258 hoặc bằng cách gửi e-mail đến info@nextpro.io.

5.8 NextPro có quyền xử lý về mặt kỹ thuật, biên soạn và điều chỉnh các đề nghị và nội dung của Người dùng theo cách mà các ưu đãi và nội dung đó có thể được hiển thị trong các thiết bị đầu cuối di động hoặc ứng dụng phần mềm của bên thứ ba. Người dùng tự chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ nội dung của ưu đãi trên nền tảng thương mại trước khi gửi hoặc chấp nhận đề nghị đó, miễn là ưu đãi được gửi hoặc chấp nhận qua thiết bị đầu cuối di động hoặc ứng dụng phần mềm của nhà cung cấp bên thứ ba.

5.9 NextPro có quyền thay đổi hoặc mở rộng nội dung và cấu trúc của nền tảng cũng như các giao diện người dùng được liên kết, khi đạt được mục đích của thỏa thuận truy cập được ký kết bởi Người dùng không bị xâm phạm hoặc chỉ ở mức độ không đáng kể trong mọi trường hợp. NextPro sẽ thông báo cho Người dùng về nền tảng thương mại khi có những thay đổi tương ứng.

5.10 Quyền được thực hiện quyền sử dụng chỉ tồn tại trong phạm vi của tình trạng công nghệ hiện tại. NextPro sẽ tạm thời hạn chế các dịch vụ của mình nếu và ở mức độ cần thiết để giới hạn dung lượng, bảo mật hoặc tính toàn vẹn của máy chủ hoặc cho mục đích thực hiện các biện pháp kỹ thuật và điều này được cung cấp cho việc cung cấp phù hợp hoặc nâng cao của dịch vụ (công tác bảo trì). Trong các trường hợp như vậy, NextPro sẽ ghi nhớ các lợi ích hợp pháp của Người dùng bằng cách cung cấp thông tin trước kịp thời, chẳng hạn. Điều § 9 sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định trên.

 

6. Nhiệm vụ của người dùng

6.1 Người dùng thừa nhận rằng các chi tiết được cung cấp cho NextPro tại thời điểm ký kết thỏa thuận truy cập (Điều § 2) là phù hợp và đầy đủ. Người dùng có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho NextPro tất cả các thay đổi trong tương lai đối với các chi tiết nói trên về thời hạn của hợp đồng bằng văn bản hoặc điện tử (email). Những điều đã nói ở trên cũng áp dụng cho tất cả các chi tiết được Người dùng sử dụng để định cấu hình cho đồng nghiệp đăng nhập được đề cập trong điểm 6.3 dưới đây.

6.2 Người dùng cũng thừa nhận đối với những người dùng khác, rằng các chi tiết được cung cấp trong bối cảnh thực hiện quyền sử dụng, chẳng hạn như khởi động đấu thầu, đặc biệt là gửi hoặc chấp nhận ưu đãi, v.v. trong phạm vi có liên quan đến hợp đồng.

6.3 Sử dụng thông tin đăng nhập với mật khẩu được truyền thông qua xác nhận cấp quyền (Điểm § 2.2) (sau đây gọi là “Đăng nhập chính”), Người dùng có tùy chọn và có quyền cấp và định cấu hình ủy quyền truy cập tùy chỉnh cho nền tảng thương mại cho đồng nghiệp của Người dùng để cho phép nền tảng thương mại được sử dụng một cách tối ưu trong công ty nơi Người dùng được tuyển dụng.

Ngoài dữ liệu cá nhân của đồng nghiệp, việc ủy quyền truy cập cho đồng nghiệp này (sau đây gọi là “Đăng nhập phụ”) chứa đựng một loạt các ủy quyền và chuyển quyền đối với phạm vi của người đồng nghiệp để sử dụng các chức năng và dịch vụ của nền tảng thương mại được xác định bởi đăng nhập chính. Người đăng nhập chính có thể trao quyền định cấu hình đăng nhập phụ cho đăng nhập phụ hiện có. Người dùng phải đảm bảo và cho phép NextPro cũng như những người đăng ký khác vào nền tảng thương mại mà người sở hữu đăng nhập phụ theo thông tin đăng nhập chính của Người dùng tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện chung này cũng như các thỏa thuận khác với NextPro ràng buộc cho người dùng. Các hoạt động người dùng của đăng nhập phụ sẽ được quy cho Người dùng như thể đó là hoạt động cá nhân của chính họ.

NextPro có thể và về cơ bản sẽ không kiểm tra xem các đồng nghiệp của Người dùng xuất hiện trên nền tảng thương mại thông qua thông tin đăng nhập phụ được Người dùng chỉ định có proxy hợp đồng cần thiết hay không. Trong bối cảnh này, tham chiếu được thực hiện một lần nữa để tránh sự nghi ngờ đối với điểm 4.2 đến 4.4 nêu trên, trong đó nêu rõ việc xem xét proxy hợp đồng của những người đăng ký nền tảng khác là trách nhiệm của Người dùng tương ứng. Nếu NextPro được Người mua ủy quyền để tích hợp dữ liệu liên hệ của người bán trong nền tảng thương mại, điều này có thể dẫn đến việc cấu hình lại thông tin đăng nhập (nếu người liên hệ có liên quan chưa khả dụng) hoặc điều chỉnh để khớp với thông tin đăng nhập hiện có. Trong cả hai trường hợp, NextPro không chịu trách nhiệm pháp lý, không ảnh hưởng đến Điều § 9, về tính chính xác của các chi tiết.

6.4 Người dùng thừa nhận NextPro rằng các yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu đã được tuân thủ liên quan đến dữ liệu mà người đó truyền đi. Cụ thể, Người dùng sẽ tự đảm bảo rằng có được sự đồng ý cần thiết của đồng nghiệp nếu cần trước khi dữ liệu cá nhân của đồng nghiệp được đặt trên nền tảng trong quá trình định cấu hình đăng nhập phụ hoặc theo các cách khác. Người dùng sẽ bồi thường cho NextPro trước mọi khiếu nại đối với NextPro, bao gồm các khiếu nại theo pháp luật.

6.5 Tất cả thông tin đăng nhập trên nền tảng thương mại được cá nhân hóa và chỉ có thể được sử dụng trong từng trường hợp bởi người dùng được ủy quyền. Người dùng có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình và bảo vệ chúng khỏi sự truy cập trái phép của bên thứ ba. Người dùng cũng chịu trách nhiệm về việc không tiết lộ thông tin đăng nhập phụ và sẽ hướng dẫn đồng nghiệp của mình cho phù hợp. Khi có dấu hiệu lạm dụng đăng nhập của bên thứ ba, Người dùng phải thông báo ngay cho NextPro. NextPro có quyền thay đổi thông tin đăng nhập và mật khẩu của Người dùng; trong trường hợp đó, NextPro sẽ thông báo cho Người dùng ngay khi thực hiện thay đổi đó.

6.6 Người dùng thiết lập giao dịch của họ trên nền tảng thương mại tương ứng. Các giao dịch được thiết lập không chính xác có thể bị xóa bởi NextPro sau khi tham khảo ý kiến ​​của Người dùng tương ứng.

6.7 Hàng hóa hoặc dịch vụ chỉ được phép cung cấp khi có tài liệu chứng minh theo yêu cầu của pháp luật, chỉ có thể được cung cấp hoặc yêu cầu trên nền tảng thương mại nếu tài liệu chứng minh được đưa vào mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ và hàng hóa hoặc dịch vụ chỉ được gửi khi có tài liệu chứng minh theo yêu cầu của pháp luật.

6.8 Việc đặt nội dung trên nền tảng thương mại, đặc biệt là các yêu cầu thông tin, lời mời đấu thầu và đấu thầu hoặc ưu đãi có thể không được đưa ra cho phần còn lại, nếu:

a) các chi tiết không đầy đủ như làm cho không thể xác định đối tượng và giá cả;

b) người bán không phải là chủ sở hữu hợp pháp hoặc chủ sở hữu quyền xử lý hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp;

c) người bán không có quyền tự do định đoạt hàng hóa hoặc dịch vụ;

d) nội dung được đặt, đặc biệt là hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu hoặc cung cấp, vi phạm các quy định pháp lý hoặc yêu cầu của chính quyền, quyền của bên thứ ba hoặc đạo đức công chúng; khi đặt nội dung (bao gồm liên kết đến các trang web của bên thứ ba) thì những điều sau đây cũng bị cấm:

 • gửi email hoặc thư từ mà không có sự đồng ý của người gửi và người nhận;
 • gửi nội dung đạo đức, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc hoặc nội dung có hại cho thanh thiếu niên hoặc đề cao bạo lực;
 • vi phạm luật hiện hành hoặc kích động vi phạm pháp luật hoặc liên kết đến các bài viết tương ứng.
 • đăng hoặc lan truyền bằng các phương tiện khác các tuyên bố sai, lăng mạ hoặc vu khống;
 • đăng nội dung sai lệch;
 • khi đăng nội dung (bao gồm mô tả và hình ảnh của sản phẩm), vi phạm hoặc yêu cầu sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, đặc biệt là quyền bản quyền và quyền thương hiệu;
 • quảng cáo để bán hoặc mua sản phẩm hoặc mua dịch vụ bên ngoài nền tảng thương mại.

6.9 Người dùng cam kết cấm các biện pháp có mục đích gây nguy hiểm hoặc can thiệp vào nền tảng thương mại hoặc tính toàn vẹn của nó, ngoài việc không truy cập dữ liệu mà Người dùng không được phép truy cập. Người dùng chấp nhận rằng thông tin và dữ liệu của mình được chuyển và thiết lập qua nền tảng thương mại không có phần mềm độc hại như virus, worm, trojan và phần mềm gián điệp nói riêng.

6.10 Khi đặt nội dung không được cho phép như đã nêu ở điểm 6.7 đến 6.9 ở trên, NextPro có quyền nhưng không bắt buộc phải xóa nội dung đó khỏi nền tảng thương mại. NextPro sẽ thông báo cho Người dùng đã đặt nội dung khi xóa. Nếu thông báo đi kèm với một mối đe dọa thông báo đối với trường hợp tái phạm (cảnh báo), NextPro có thể chấm dứt thỏa thuận truy cập trong trường hợp lặp lại. Quyền hợp pháp chấm dứt bất thường vì lý do chính đáng sẽ vẫn không bị ảnh hưởng.

6.11 Người dùng buộc phải thông báo cho NextPro ngay lập tức về bất kỳ thay đổi kỹ thuật nào xảy ra trong khu vực của mình, nếu những thay đổi đó nhằm mục đích thỏa hiệp việc cung cấp dịch vụ và/hoặc bảo mật của hệ thống thông tin và giao dịch của NextPro.

6.12 Người dùng buộc phải hợp tác ở mức độ hợp lý khi điều tra các cuộc tấn công của các bên thứ ba trên nền tảng, miễn là sự hợp tác đó từ phía Người dùng là cần thiết;

6.13 Nội dung cư trú trên nền tảng thương mại có thể không được sao chép hoặc phổ biến mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu hợp pháp, cũng không được sử dụng hoặc sao chép bằng các phương tiện khác. Những điều đã nói ở trên cũng sẽ được áp dụng đối với sao chép bằng cách sử dụng các công nghệ công cụ tìm kiếm “Robot/Crawler” hoặc bằng các cơ chế tự động khác.

7. Phí sử dụng và phương thức thanh toán

7.1 Mức phí cho việc sử dụng được dựa trên thỏa thuận truy cập với Người dùng. Để biết thông tin liên quan đến các ưu đãi đăng ký hiện tại, vui lòng gửi email đến địa chỉ info@nextpro.io  

7.2 Các khoản phí phát sinh trong mỗi trường hợp được tính trước hàng năm, trừ khi có thỏa thuận ngược lại, và đến hạn ngay sau khi gửi hóa đơn và không được khấu trừ mà cộng với thuế VAT theo luật định. Người dùng đồng ý rằng dữ liệu thanh toán có thể được lưu trữ cho mục đích chứng minh và/hoặc trong bối cảnh nghĩa vụ pháp lý khi lưu giữ hồ sơ. Nếu không có khoản thanh toán nào được thực hiện sau thông báo nhắc nhở thứ hai, NextPro có quyền chặn tất cả Đăng nhập và truy cập bắt đầu bằng lời nhắc nhở thứ ba. Ngoài phí sử dụng, phí nhắc nhở và tất cả các khoản lãi suất liên quan, sẽ phải đóng một khoản phí 1.500.000 VND (bằng 50 EUR) để mở lại tất cả các Đăng nhập bị chặn. Nếu khoản phí cụ thể này không được thanh toán, NextPro có quyền giữ tất cả các Thông tin đăng nhập bị chặn.

7.3 Người dùng đồng ý lưu trữ tất cả các hồ sơ tài chính kế toán theo nghĩa vụ pháp lý để lưu giữ hồ sơ và/hoặc làm bằng chứng và tài liệu chứng minh sau này.

 

8. Bảo hành, Tình huống bất khả kháng

8.1 Trong thời hạn hiệu lực của thỏa thuận truy cập, NextPro đảm bảo rằng phần mềm được sử dụng để thiết lập nền tảng thương mại không chứa các khiếm khuyết làm giảm hoặc phá hủy giá trị hoặc sự phù hợp cho mục đích mà hợp đồng dự định. Chỉ có một sự suy giảm không đáng kể sẽ không được tính đến. Tương tự như vậy, việc sử dụng hợp đồng gây ra bởi việc sử dụng không hợp lý hoặc không đúng của Người dùng cũng sẽ không được tính đến.

8.2 Lối ra của trung tâm xử lý dữ liệu được NextPro sử dụng là điểm chuyển giao có liên quan để sử dụng nền tảng thương mại. NextPro không thể đưa ra bất kỳ sự đảm bảo hoặc bảo hành nào cho chức năng của đường truyền (Internet và, nếu có thể, Intranet của Người dùng).

8.3 Nếu Người dùng nhận thấy lỗi hoặc lỗi phải thông báo cho NextPro về những lỗi đó ngay lập tức kèm theo mô tả chi tiết và dễ hiểu.

8.4 NextPro sẽ loại bỏ các lỗi ảnh hưởng đến khả năng truy cập của nền tảng thương mại trong vòng 48 giờ. Một phần mở rộng thích hợp được dự trữ theo từng trường hợp. Các lỗi trong phần mềm được cung cấp để thiết lập nền tảng thương mại sẽ được xóa trong một khoảng thời gian thích hợp. NextPro sẽ thực hiện các dịch vụ bảo trì thường xuyên. Quy định trách nhiệm pháp lý trong Điều § 9 sẽ không bị ảnh hưởng.

8.5 NextPro không chịu trách nhiệm đối với các sự cố do bất khả kháng nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của NextPro như thiên tai, sập mạng không phải do lỗi của bên nào, lỗi Internet không phải do NextPro. Trong trường hợp các sự cố như vậy diễn ra liên tực, NextPro có quyền thông báo bất thường về thỏa thuận truy cập với Người dùng.

8.6 Đối với các thỏa thuận được ký kết giữa Người mua và Người bán trên nền tảng thương mại và đối với nội dung mà Người dùng đăng, NextPro sẽ không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về tài sản hoặc bảo hành khác về tính chính xác, nội dung, ý nghĩa pháp lý, sự thực hiện và khiếm khuyết của hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Người dùng cũng như danh tính thực sự của người dùng Người dùng buộc phải xác định, khi thích hợp, thông tin về tất cả các sự kiện liên quan đến hợp đồng theo cách phù hợp.

8.7 Nếu nền tảng thương mại cho phép cơ sở dữ liệu, trang web, dịch vụ, vv của các bên thứ ba được chuyển tiếp bằng cách đặt liên kết hoặc siêu liên kết, NextPro sẽ không chịu trách nhiệm về khả năng truy cập, lưu trữ hoặc bảo mật của cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ đó cũng như nội dung của các bên đó. Cụ thể, NextPro sẽ không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác của chúng liên quan đến nội dung, tính đầy đủ, tính cập nhật, v.v.

9. Trách nhiệm

9.1 NextPro chỉ phải chịu trách nhiệm, trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào, đối với bồi thường trong phạm vi mà NextPro hoặc đại diện pháp lý, nhân viên điều hành hoặc các đại lý gián tiếp khác của NextPro bị buộc tội vì sơ suất hoặc do cẩu thả.

Trong trường hợp sơ suất đơn giản của NextPro, một đại diện pháp lý, nhân viên điều hành hoặc các đại lý gián tiếp khác của NextPro, NextPro chỉ phải chịu trách nhiệm đối với

a) thiệt hại do xâm phạm tính mạng, chân tay hoặc sức khỏe;

b) thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng vật chất (nghĩa vụ mà ban đầu được thực hiện bằng cách thực hiện đúng thỏa thuận và trong quá trình thực hiện của một bên, đối tác hợp đồng tin tưởng và có thể tin tưởng một cách thường xuyên); tuy nhiên, trong trường hợp này, trách nhiệm của NextPro chỉ giới hạn ở việc bồi hoàn các thiệt hại có thể thấy trước thường xuất hiện sau khi ký kết thỏa thuận.

9.2 Các giới hạn trách nhiệm pháp lý phát sinh theo điểm 9.1 ở trên sẽ không được áp dụng nếu NextPro, đại diện pháp lý, nhân viên điều hành hoặc đại lý gián tiếp khác của NextPro giữ bí mật một cách ác ý về một lỗi hoặc đồng ý bảo đảm chất lượng. Những điều đã nói ở trên cũng áp dụng cho mọi khiếu nại của Người dùng theo Luật Trách nhiệm Sản phẩm.

 

10. Bồi thường

10.1 Người dùng bồi thường cho NextPro đối với tất cả các khiếu nại mà người dùng khác hoặc các bên thứ ba khác đã yêu cầu đối với NextPro do vi phạm quyền của họ bởi các lời đề nghị và nội dung được đặt bởi Người dùng trong nền tảng thương mại hoặc do Người dùng sử dụng nền tảng thương mại khác (cũng như các đánh giá được gửi bởi Người dùng đó). Liên quan đến vấn đề này, Người dùng cũng chịu các chi phí cho sự bảo vệ pháp lý cần thiết của NextPro trên cơ sở Pháp lệnh về Phí theo luật định cũng như mọi chi phí pháp luật phát sinh. Điểm 10.1 này sẽ không áp dụng nếu Người dùng không chịu trách nhiệm đối với vi phạm pháp luật.

10.2 Trong trường hợp khiếu nại của bên thứ ba, Người dùng buộc phải cung cấp NextPro ngay lập tức, chính xác và đầy đủ tất cả thông tin cần thiết để xem xét khiếu nại và biện hộ.

11. Bảo mật dữ liệu

11.1 Bản thân Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu Người dùng mà Người dùng nhập vào hệ thống trong quá trình sử dụng nền tảng thương mại của mình theo hợp đồng. NextPro chỉ cung cấp phần mềm, dung lượng bộ nhớ và khả năng tính toán để xử lý dữ liệu cho mục đích thực hiện các giao dịch giữa những người dùng.

11.2 Bản thân Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu Người dùng mà Người dùng nhập vào hệ thống trong quá trình sử dụng nền tảng thương mại của mình theo hợp đồng. NextPro chỉ cung cấp phần mềm, dung lượng bộ nhớ và khả năng tính toán để xử lý dữ liệu cho mục đích thực hiện các giao dịch giữa những người dùng.

12. Bảo vệ dữ liệu

12.1 Các máy chủ của NextPro được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến, đặc biệt là tường lửa; tuy nhiên, Người dùng biết rằng tất cả những người đăng ký đều gặp rủi ro khi dữ liệu truyền của họ có thể bị chặn trên đường truyền. Những điều đã nói ở trên cũng áp dụng cho việc trao đổi thông tin qua email và thoát khỏi hệ thống, nhưng cũng áp dụng cho hệ thống tin nhắn tích hợp được mô tả trong điểm § 5.1 cũng như cho tất cả các hoạt động truyền dữ liệu khác. Do đó, tính bảo mật của dữ liệu được truyền trong khi sử dụng nền tảng thương mại có thể được đảm bảo.

12.2 Người dùng đồng ý rằng NextPro có thể lưu trữ ẩn danh thông tin và dữ liệu liên quan đến việc bán yêu cầu thông tin, thư mời đấu thầu và đấu giá cũng như hành động của người mua và người bán tương ứng, khi thực hiện các giao dịch này và sử dụng thông tin và dữ liệu này dưới dạng ẩn danh cho các mục đích tiếp thị, ví dụ để tổng hợp số liệu thống kê và trình diễn.

12.3 Trong thời hạn hiệu lực của thỏa thuận truy cập, NextPro có quyền xử lý và lưu trữ dữ liệu mà Người dùng nhận được liên quan đến mối quan hệ kinh doanh trong khi tính đến các hướng dẫn của các điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành. Cụ thể hơn, Người dùng đồng ý rằng NextPro có thể:

a) lưu trữ và xử lý các chi tiết được tạo trong giai đoạn trước hợp đồng và ký kết hợp đồng như dữ liệu công ty, dữ liệu thanh toán và người liên hệ của Người dùng bên cạnh các cập nhật có liên quan do Người dùng thông báo.

b) lưu trữ dữ liệu do Người dùng tự quyết định trong nền tảng thương mại liên quan đến bản trình bày của công ty trong khu vực thương mại mà người dùng yêu cầu và giữ chúng ở khu vực công khai và khu vực riêng của nền tảng thương mại cho những người dùng đã đăng ký và không đăng ký khác để tải xuống;

c) lưu trữ dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng trong quá trình giao dịch và chuyển tiếp dữ liệu này cho người dùng khác và, nếu Người dùng liên quan yêu cầu bằng cách chọn giao dịch công khai, hãy giữ chúng trong khu vực công khai và khu vực riêng của nền tảng thương mại cho những người dùng khác đã đăng ký và không đăng ký để tải xuống;

d) lưu trữ dữ liệu phi cá nhân thông qua nội dung của các giao dịch và chuyển tiếp dữ liệu này cho người dùng khác và, nếu Người dùng liên quan yêu cầu bằng cách chọn một giao dịch công khai, hãy giữ chúng trong khu vực công khai và khu vực riêng của nền tảng thương mại cho những người dùng khác đã đăng ký và không đăng ký để tải xuống;

12.4 Việc sử dụng thêm dữ liệu cá nhân vượt quá mức sử dụng nêu trên phải có sự đồng ý riêng của Người dùng. Người dùng có quyền thu hồi toàn bộ hoặc một phần sự đồng ý của mình được cấp theo Điểm § 12.3 bất cứ lúc nào, trường hợp đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân. Việc thu hồi có thể được gửi bằng thư đến NextPro (tầng 4, 57 Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) hoặc qua email đến info@nextpro.io.

12.5 Đối với tất cả các khía cạnh khác, NextPro sẽ bảo mật tất cả dữ liệu liên quan đến Người dùng mà người dùng đã xác định là bí mật và chỉ sử dụng các dữ liệu đó theo Điều khoản sử dụng hiện tại. NextPro có quyền vi phạm nguyên tắc này nếu NextPro có nghĩa vụ tiết lộ dữ liệu của Người dùng vì lý do yêu cầu pháp luật hoặc yêu cầu của chính quyền.

13. Chuyển nhượng, khấu trừ, quyền lưu giữ

13.1 Việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng cùng với các quyền khác của Người dùng phát sinh từ thỏa thuận với NextPro cho các bên thứ ba là bị cấm; điều này không ảnh hưởng đến việc tạo ra các thông tin của đăng nhập phụ được đề cập tại điểm § 6.3.

13.2 Việc thực hiện bù trừ hoặc quyền lưu giữ của Người dùng liên quan đến NextPro chỉ được cho phép nếu yêu cầu của Người dùng bị phát hiện là không thể chối cãi hoặc ràng buộc về mặt pháp lý.

14. Thời hạn hợp đồng và chấm dứt hợp đồng

14.1 Thỏa thuận truy cập sẽ được ký kết với thời gian được xác định trong thỏa thuận truy cập. Thời hạn này sẽ bắt đầu tại lần đầu tiên Người dùng đăng nhập sau khi NextPro chấp nhận đề nghị và Người dùng chấp nhận Điều khoản và Điều kiện chung hiện tại.

14.2 Thời hạn thông báo và, nếu có thể, các lý do cụ thể để chấm dứt sẽ được nêu trong thỏa thuận truy cập.

14.3 Đối với tất cả các khía cạnh khác, mỗi bên có quyền chấm dứt thỏa thuận truy cập vì lý do chính đáng mà không cần tuân thủ thời hạn thông báo. Đặc biệt một lý do chính đáng phát sinh nếu đối với NextPro:

a) Người dùng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng vật chất ở một mức độ đáng kể;

b) Người dùng mặc định thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình theo hợp đồng trong hơn 6 tuần.

c) xảy ra sự xuống cấp về vật chất trong các trường hợp cụ thể của Người dùng hoặc các thủ tục thanh toán hoặc thủ tục giải quyết đối với các tài sản của Người dùng được thực hiện hoặc việc thực hiện bị từ chối vì thiếu tài sản.

14.4 NextPro chỉ có quyền chặn nền tảng thương mại đối với người dùng toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp tại điểm § 14.3 a) và b) ở trên thay cho việc chấm dứt hợp đồng.

14.5 Mỗi thông báo chấm dứt phải được lập thành văn bản. Thông báo chấm dứt qua email cũng sẽ được lập thành văn bản.

15. Luật áp dụng, địa điểm áp dụng 

15.1 Trong mọi trường hợp, khi một hoặc nhiều điều khoản trong các Điều khoản và Điều kiện chung này không hợp lệ, hiệu lực của tất cả các điều khoản còn lại trong thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

15.2 Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, loại trừ Công ước Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cùng với sự xung đột của luật pháp quốc tế.

15.3 Về nguyên tắc, địa điểm riêng và quốc tế cho tất cả các tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận này và liên quan đến thỏa thuận này, trong phạm vi pháp luật cho phép. Tuy nhiên, NextPro có thể tự do tham khảo một địa điểm khác được quy định bởi quy chế.

16. Cơ chế giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp, NextPro đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên (Người mua và Nhà cung cấp) vào chất lượng dịch vụ của NextPro và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ nền tảng cung cấp, trả thông tin đăng tải về sản phẩm, dịch vụ không chính xác… qua email: info@nextpro.io

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của NextPro sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà NextPro đã công bố.

Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm NextPro sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. NextPro sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

NextPro, Người mua và Nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ lẫn nhau liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên nền tảng nextpro.io

Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

 • Công ty TNHH Dịch Vụ Cung Ứng Quốc Tế NextPro
 • Trụ sở chính: tầng 4, 57 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Website: https://nextpro.io
 • Hotline: +84 903 343 258
 • Email: info@nextpro.io

Sàn đấu thầu trực tuyến NextPro tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người mua và cả Nhà cung cấp. Vì vậy, các thành viên đăng ký đấu thầu sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Người mua, Nhà cung cấp sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Nhà cung cấp cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với Người mua. Sàn đấu thầu trực tuyến NextPro sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Người mua và Nhà cung cấp nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Người mua, Nhà cung cấp đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị NextPro. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp: NextPro sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Người mua, Nhà cung cấp, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này được giải thích và điều chỉnh phù hợp với Quy Chế Quản Lý Hoạt Động Sàn TMĐT NextPro ngày 25 tháng 09 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Quy Chế Hoạt Động”). Các thuật ngữ viết hoa trong quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Chế Hoạt Động.